Günümüzün en önemli mesleklerinden biridir. Ticari bir iletişim olan, sanat kokan ikna aracıdır, reklam. Reklamcılık ise imaj dünyasının sözcüsüdür. M.Ö. 300 yıllarında, toplumlar içerisinde doğmuş ve gelişim göstermeye başlamıştır. Reklamcılık ilk zamanlarda, çığırtanlar, tellallar vasıtasıyla yapılmaktaydı. Dükkânların önünde, halk pazarlarında sergilenen ürünlerin ortaya çıkmasıyla da, ikinci gelişim noktasını aşarak, günümüzde bu noktalara gelmiştir.

Ticari faaliyetler ile başlayıp; teknoloji, sosyal, siyasal alanlarda, toplumun yaşadığı değişim ve gelişime paralel olarak yaşamına devam etmiştir. Günümüzdeki ekonomik sistemlerin doğuşu ve değişen dinamikleri paralelinde, özde aynı olmakla beraber, işlevinin çok çeşitlendiğini, planlamalarının farklılaştığını söyleyebiliriz. Reklamcılık, günümüzde sosyal bir güç haline gelmiştir. Kitle üretiminin yaygın bir hal alması, tüketicilerin ihtiyaç, istek ve tercihlerinin farklılaşması, üretimlerde standartların oluşması, fazla mal ve hizmet üretimi reklamcılığın birbirinden farklı stratejilerle halk yığınlarına gitmesine neden olmuştur.
Günümüzde reklam, mal ve hizmetlerin satış ve kar oranlarını arttırma amacı doğrultusunda, şu nedenler için yapılmaktadır:
* Ürünün varlığı hakkında bilgi vermek, * Pazarın belli bir bölümünde farkındalık oluşturmak, * Mal ve hizmet ile ilgili merak oluşturmak, * Malın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi vermek, * Malın ihtiyaca cevap vereceği bilgisini vermek, * Malın üzerinde ki yeni değişiklikleri hakkında bilgi vermek, * Mal ile ilgili tavır ve davranışları oluşturmak, yönlendirmek, * Marka haline getirmek, * var olan imajı sürdürmek, * Mal üzerinde kalite düşüncesini oturtmak.

Reklam türleri, çeşitli ölçütler temel alınarak yapılamakta ve ayrıma tabi tutulmaktadır. Bunlar da, reklamın ticari olan ve olmayana, bulunduğu coğrafi alana, reklamın hedef kitle özelliklerine göre, zaman içerisindeki etkisine, reklam amacına göre ve kullanılan araçlara göre birbirinden farklılık göstermektedir. Yukarıda saydığımız özelliklerin her biri, reklamın, o koşullar içerisinde planlanmasını getirmektedir. Buna göre araştırma sonuçları incelenmekte, ve ilgili öznel koşullara uyarlanmaktadır. Buna göre kullanılacak dikkat çekici, çarpıcı, farklı imajlar, sloganlar, fotoğraflar, kişiler seçilmekte ve kendini göstermektedir.

Günümüz toplumlarının oluşumuna, azımsanmayacak katkılar sunan reklam, tüketim toplumunun motor gücünü oluşturmaktadır. Onu yönetmekte, yönlendirmekte, yeniden yapılandırmaktadır. Daha ayrıntıda söylemek gerekirse, insanların ihtiyaçlarını karşılamakta, ihtiyaçlarını yaratmakta, gelecek ile ilgili, kurgularına şekil vermektedir. Böylelikle toplumun yapısına müdahale ederek insanların, bakış açılarına, görüş alanlarına, zihinsel faaliyetlerine etki etmekte ve hedeflerine ulaşmaktadır.